Alt+F4退出此窗口,或按这里

我一个人思念我们仨
 
 
 
我,城市西南高楼的某角
 
 
弟,巴黎东面的某个小镇
 
 
 
仨,这一年的夏末,各奔天涯。三年为期。

 

 

 

2003.8.29

 

Alt+F4退出此窗口,或按这里